Напрямки наукової діяльності кафедр ХТФ

Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології (ТНР та ЗХТ).

 Зав. кафедри - д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України,  проф. Астрелін І.М.

Наукові напрямки каф. ТНР та ЗХТ:

 • Наукові і технологічні основи синтезу сорбентів, коагулянтів, флокулянтів, нових класів каталізаторів неорганічного і органічного синтезу, нафтохімії, екологічного каталізу;
 • Водопідготовка і водоочищення (одержання питної води і очищення забруднених стічних вод різного походження);
 • Комплексні хімічні і біологічні технології переробки природної сировини,  та утилізації та знешкодження твердих і газоподібних відходів і викидів;
 • Розробка линейних композицій промислового призначення;
 • Нанохімія та нанотехнологія неорганічних матеріалів.
Науково-дослідна сертифікована лабораторія іонного обміну та адсорбції (зав. НДЛ - д.т.н. Мітченко Т.Є.):
 • Дослідження властивостей сорбційних і мембранних матеріалів та розробка на їх основі високоефективних технологій очистки водних розчинів від небажаних домішок;
 • Розробка маловідходних технологій очистки технологічних розчинів та стічних вод промислових підприємств з утилізацією цінних компонентів;
 • Екологічний та інженерний консалтінг в області сорбційних і мембранних технологій очистки води.
 • Сертифікаційні випробування питної води, напоїв, сорбційних і мембранних матеріалів.
Науково-дослідна лабораторія хімії та технологій високомолекулярних природних сполук (зав. НДЛ - к.т.н. Тищенко О.Ф.)
 • Дослідження властивостей похідних целюлози;
 • Розробка технологій сорбентів медичного і ендоекологічного призначення

Кафедра органічної хімії та технології органічних

речовин (ОХ та ТОР)         

Зав. кафедри - д.х.н.,  проф. Фокін А.А.

Наукові напрямки каф. ОХ та ТОР:

 • На прикладі каркасних сполук отримання хіральних субстратів для виявлення порушень правила парності в хімічних системах;
 • Розробка нового синтезу перспективного протималярійного препарату FR900098;
 • Розробка методів синтезу каркасних амінокислот - перспективних нейромодуляторів центральної нервової системи;
 • Розробка селективних методів функціоналізації поліадамантанів і діамондоїдів - потенційних елементів нано- і мікроелектронних пристроїв;
 • Експериментальне і комп'ютерне дослідження механізмів заміщення в граничних вуглеводнях.

Кафедра технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ)

Зав. кафедри - д.т.н.,  проф. Лінючева О.В.

Наукові напрямки каф. ТЕХВ:

 • Розробка сенсорів для моніторингу екологічної безпеки повітря і техногенних середовищ; інтегральні сенсорні системи для тестування продуктів рослинного та тваринного походження;
 • Дослідження та створення електрокаталізаторів і електродних матеріалів для електрохімічних виробництв;
 • Розробка методів і технічних засобів електрохімічного моніторингу корозійної активності техногенних середовищ; прилади корозійного контролю і активного захисту енергетичного обладнання і магістральних трубопроводів;
 • Гальванічні захисні, декоративні та функціональні покриття металічними і композиційними матеріалами;
 • Електрохімічні методи у захисті навколишнього середовища;
 • Теорія корозії металів та інгібіторні методи захисту металів в технологічних і біологічних середовищах;
 • Електрохімічна енергетика: хімічні джерела току і електрохімічні генератори.

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів (ХТКМ)

Зав. кафедри - д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в області науки і техніки, проф. Свідерський В.А.

Наукові напрямки каф. ХТКМ:

 • Розробка теоретичних основ створення і стійкості хемосорбированих кремнійорганічних покриттів, композиційних матеріалів та гідрофорбного захисту матеріалів;
 • Створення і розробка комплексних технологій виробництва екологічно чистих композиційних покриттів і матеріалів з використанням вторинних продуктів виробництва;
 • Дослідження і розробка технології виробництва модифікованих сорбентів і наповнювачів, а також облицювальних матеріалів та укріплення неорганічних будівельних матеріалів архітектурного і історичного значення;
 • Розробка транспортно-захисних контейнерів для збереження екологічно небезпечних, токсичних і радіоактивних відходів;
 • Створення наукових засад отримання поліфункціональних матеріалів з використанням золь-гель технології;
 • Дослідження в області хімії і технології мінеральних в'яжучих речовин (цементів) і кола їх застосування.

Кафедра хімічної технології кераміки та скла (ХТКС)

Зав. кафедри - член-кореспондент НАН України, д.х.н., проф. Корнілович Б.Ю.

Наукові напрямки каф. ХТКС:

 • Розробка нових функціональних керамічних і склокерамічних матеріалів;
 • Фізико-хімічне дослідження властивостей природних силікатів і модифікування їх поверхні;
 • Вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження при виробництві силікатних матеріалів і виробів;
 • Розробка основ використання альтернативних матеріалів і техногенних відходів;
 • Розробка високоефективних сорбуючих матеріалів для захисту водних ресурсів від забруднення токсичними і радіоактивними металами.

Кафедра фізичної хімії (ФХ)

Зав. кафедри- д.т.н.,  проф. Чигиринець О.Е.

Наукові напрямки каф. ФХ:

 • Теоретичне моделювання і розробка молекулярних накопичувачів енергії - суперконденсаторів;
 • Фізична хімія неводних розчинів;
 • Фізико-хімічних аналіз рідинних систем;
 • Кінетика і механізм гетероліза ковалентного зв'язку.

Кафедра загальної та неорганічної хімії (ЗНХ)

Зав. кафедри - д.х.н.,  проф. Андрійко О.О.

Наукові напрямки каф. ЗНХ:

 • Різнолігадні і гетерометалічні комплексні сполуки 3d-металів з аміноспиртами і N, O-донорними атомами: синтез, будова, властивості, застосування;
 • Неорганічні наноматеріали: нанодисперсні оксиди стануму, титану, ніобію, танталу - синтез, властивості, застосування;
 • Електроактивні матеріали для енергоперетворюючих систем: графітові матеріали, модифіковані продуктами пиролізу гетерометалічних комплексних сполук 3d-металів; оксидні матеріали позитивного електроду Li-іонних акумуляторів.

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів (КХТП)

В.о. зав. кафедри - к.т.н.,  доц. Бойко Т.В.

Наукові напрямки каф. КХТП:

 • оцінювання сталого розвитку;
 • інтегровані процеси та технології сталого розвитку виробництв;
 • техногенна безпека хімічних виробництв;
 • ресурсо- та енергозберігаючі технології;
 • автоматизовані системи проектування, експерименту та керування технологічними процесами;
 • розроблення математичних моделей та оптимізація хіміко-технологічних процесів та систем.