Про ХТФ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Декан : професор Астрелiн Iгор Михайлович

  Адреса : 03056, м .Київ, пр-т Перемоги,37, корпус №4, кімнати 226, 245
  Тел/ф (044) 236-97-74
  e-maіl: sec@xtf.kpі.ua
  Cайт : http://xtf.kpi.ua
  День факультету : 25 травня (святкування дня хіміка на факультеті)

Інформаційний пакет факультету

КАФЕДРИ ХIМIКО-ТЕХНОЛОГIЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

  • кафедра загальної та неорганічної хімії - ЗНХ, http://kznh.kpi.ua
  • кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології - ТНР,ВтаЗХТ, http://tnr.kpi.ua
  • кафедра органічної хімії та технології органічних речовин - ОХтаТОP, http://orgchem.xtf.kpi.ua
  • кафедра технології електрохімічних виробництв - ТЕХВ, http://electrochemistry.kpi.ua
  • кафедра фізичної хімії - ФХ, http://kfh.kpi.ua
  • кафедра хімічної технології композиційних матеріалів - ХТКМ, http://htkm.kpi.ua/
  • кафедра хімічної технології кераміки та скла - ХТКС, http://htks.xtf.kpi.ua
  • кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів - КХТП, http://kxtp.kpi.ua

Хіміко-технологічний факультет народився разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів і дотепер факультет завдяки праці на ньому видатних учених належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних закладів. І зараз колектив викладачів і науковців факультету зберігає і продовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку.

Фундаментальну хімічну підготовку студентів ХТФ та ще 15 факультетів здійснює одна з найбільших в університеті кафедр – ровесниця КПІ – кафедра загальної та неорганічної хімії. Ця кафедра відома своїми науковими розробками в галузі хімії комплексних сполук, перспективних матеріалів для електрохімічних перетворювачів енергії, виданням двотомного україномовного підручника “Загальна та неорганічна хімія”, новітніми напрацюваннями з методики навчання тощо.

Факультет готує фахiвцiв з багатьох напрямiв теоретичної та прикладної хiмiї, якi можуть вести дослiдження з тонкого або крупнотонажного синтезу нових органiчних i неорганiчних сполук рiзноманiтного призначення – вiдлiкiв, iнгiбiторi в корозiї до матерiалiв електронної та космiчної технiки, здатнi розробляти i проектувати новiтнi екологiчно чистi хiмiчнi технології, виробництва катал i заторiв, реактивiв, коагулянтiв, керамiчних, силiкатних, кремнiйорганiчних, еластомерних, полімерних та багатьох i нших матерiалiв, металiв i захисних покриттi в електрохiмiчної чистоти. Випускники вмiють створювати математичн i моделi цих процесiв i керувати ними за допомогою комп'ютерної технiки, впроваджувати екологiчнi заходи для захисту довкiлля вiд забруднень, вести екологiчний аудит.

Випускники працюють у хiмiчних установах НАН України, галузевих науково-дослiдних iнститутах, фiрмах хiмiчного та суміжного профiлю, установах державної влади, на пiдприємствах хiмiчної та сумiжних галузей, у санепiдемстанцiях, закладах екологiчної iнспекцiї i монiторингу, науково-технiчних пiдроздiлах державних органiв захисту правопорядку, на станцiях пiдготовки питної води i очищення стiчних вод.

Студенти мають можливість отримати другу вищу освіту – з менеджменту, маркетингу, права, банківської справи, з філології (іноземна мова) – за бажанням в індивідуальному порядку.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 3 р. 10 міс.; магістр за освітньо-професійною програмою (мп) – 1 р. 4 міс.; магістр за освітньо-науковою програмою (м) – 1 р. 9 міс.

Спеціальності та освітні програми підготовки фахівців на ХТФ

Cпеціальність Освітня програма
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водочищення
Хімічні технології органічних речовин
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва

Хіміко-технологічний факультет гарантує випускникам реальне працевлаштування. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На факультеті підготовлено більше 10 тисяч молодих спеціалістів. Нині це керівники підприємств і цілих галузей промисловості, визначні вчені, державні діячі, кандидати (понад 1000) і доктори наук (близько 300), академіки і члени-кореспонденти академій наук (більше 20).