Болонський процес

Шкала виставлення оцінок

Хіміко-технологічний факультет з усіх дисциплін використовує школу виставлення оцінок за ECTS та переведення її в традиційну систему у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін", 2008 р., затверджених Методрадою НТУУ "КПІ".

Оцінювання роботи студента з кожного кредитного модуля дисципліни відбувається за РСО, розробленою у відповідності до «Методичних рекомендацій щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін», ухвалених Методичною Радою НТУУ «КПІ»(Пр.№ 8 від 27.04.06, Пр.№ 7 від 27.03.08).

Для кожного кредитного модуля визначається система контрольних заходів, враховуючи певне індивідуальне семестрове завдання, модульні контрольні роботи, що передбачені у робочому навчальному плані, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, а також поточний контроль на практичних і лабораторних заняттях тощо. Розроблені РСО обговорюються і затверджуються на засіданнях кафедр і доводяться до відома студентів на початку семестру.

Враховуючи обсяг кожного кредитного модуля та його особливості, застосовуються різні розмір R-шкал, але система переведення рейтингової оцінки в ECTS та традиційні оцінки стандартна

 

Переведення рейтингових оцінок в ECTS та традиційні оцінки

Значення рейтингу
з кредитного

модуля RD
Оцінка ECTS
та її визначення
Традиційна
екзаменац.
(диф. зал.)
оцінка
Традиційна
залікова
оцінка
0,95R≥RD
A – Відмінно
Відмінно
Зараховано
0.85R≤RD<0.95R
B – Дуже добре
Добре
0,75R≤RD<0,85R
C – Добре
0,65R≤RD<0,75R
D – Задовільно
Задовільно
0,6R≤RD<0,65R
E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
RD<0,6
Fx – Незадовільно
Незадовільно
Незараховано
RD<0,4R   (залік)
 rC<0,5RC (екзамен)
F – Незадовільно (потрібна додаткова робота)
Не допущено

 

Положення про РСО є додатками до робочих програм навчальних дисциплін.

Примірник положення про РСО до початку семестру подається до деканату факультету. Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Як правило, рейтинг з дисципліни ведеться під керівництвом лектора викладачем, який проводить практичні заняття з навчальною групою з певної дисципліни.

Студенти своєчасно інформуються про всі отримані рейтингові бали. Значення поточних рейтингів студентів з дисципліни періодично доводяться до студентів.

Календарна атестація студентів (на 8 та 14 тижнях семестрів) з дисциплін проводиться викладачами з урахуванням поточного рейтингу студента на час атестації. Якщо значення цього рейтингу не менше 50 % від максимально можливого на час атестації, студент вважається задовільно атестованим. В іншому випадку в атестаційній відомості виставляється «незадовільно».

Підсумкова рейтингова оцінка з кредитного модуля ( RD), семестрова атестація з якого передбачена у вигляді заліку (диференційованого заліку), доводиться до студентів на передостанньому занятті. Студенти, які виконали всі умови допуску до семестрової атестації з дисципліни та мають рейтингову оцінку RD≥0.6R, отримують відповідну позитивну оцінку. Студенти, які були не допущеними до семестрової атестації з дисципліни, мають усунути причини, що призвели до цього. Викладачі забезпечують студентам можливість усунути ці причини та підвищити свій рейтинг з кредитного модуля.

На останньому за розкладом занятті викладачі проводять семестрову атестацію у вигляді залікової контрольної роботи (співбесіди) зі студентами, які не змогли отримати за рейтингом позитивну оцінку (але мають бути допущеними до семестрової атестації з дисципліни), а також з тими, хто бажає підвищити свою позитивну оцінку. Після цього викладач виставляє оцінки у залікову відомість.

Попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля (стартовий рейтинг), семестровий контроль з якого передбачено у вигляді екзамену, доводиться до студентів на останньому занятті. В день екзамену викладач виставляє значення стартового рейтингу в екзаменаційну відомість. Після оцінювання відповіді студента на екзамені (екзаменаційній контрольній роботі) викладач записує цей результат ( rE) в екзаменаційну відомість, підраховує загальний результат (RD), переводить його згідно з табл. 1 в оцінку ECTS і традиційну оцінку та вносить їх до екзаменаційної відомості.

Результати семестрового контролю (оцінку ECTS і традиційну оцінку) вносяться викладачем до залікової книжки студента, а працівниками деканату – до журналу обліку успішності студентів та навчальної картки студента.

Перескладання заліків та екзаменів проводиться за тією ж технологією після екзаменаційної сесії.